HERBRUIKBARE BEKERS

Huur en aankoop van herbruikbare plastic bekers in België en Nederland

MAIL : FRE@BEEYO.BE

 

Juridische bepalingen

De BEEYO.BE-website (hierna “de website”) wordt uitgegeven door AKTINA ASBL (hierna “de uitgever”), waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Rue des cueilleurs 7, 6060 Gilly.
Ondernemingsnummer: BE-881.170.962

In die zin voldoet AKTINA ASBL aan de wetteksten die de bescherming van persoonsgegevens van bezoekers van deze website bepalen, namelijk de wet van 30 juli 2018 (Wet op de bescherming van personen meer bepaald de verwerking van persoonsgegevens) en de Europese verordening van 27 april 2016 van toepassing sinds 25 mei 2018. De privacy van elke internetgebruiker die deze website bezoekt, wordt gerespecteerd, de verzamelde informatie wordt alleen op de juiste manier gebruikt.

1. Algemeen

Het gebruik van deze website impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de website worden daarom verzocht ze regelmatig te raadplegen. Deze website is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden beslist door AKTINA ASBL, die vervolgens zal trachten met de gebruikers te communiceren vóór de data en tijden van de interventie. De site wordt regelmatig bijgewerkt door AKTINA ASBL. Op dezelfde manier kunnen de juridische mededelingen op elk moment worden gewijzigd: ze dringen zich echter op aan de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis van te nemen.

2. Beschrijving van de geleverde diensten

Het doel van deze website is om informatie te verstrekken over alle aangeboden diensten en missies uitgevoerd door AKTINA ASBL. AKTINA streeft ernaar om zo nauwkeurig mogelijke informatie op de website te verstrekken. Ze kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de updates, hetzij door henzelf, hetzij door externe partners die deze informatie verstrekken. Alle informatie op deze website wordt ter indicatie gegeven en zal waarschijnlijk evolueren. Bovendien is de daarin opgenomen informatie niet uitsluitend. Ze wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht nadat ze online is gezet.

3. Contractuele beperkingen op technische gegevens

De website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiële schade in verband met het gebruik van de website. Bovendien stemt de gebruiker van de website ermee in toegang te krijgen tot de website met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.

4. Intellectueel eigendom en misbruik

AKTINA ASBL bezit de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die op de website toegankelijk zijn, met name de teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, geluiden, software. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de website, ongeacht de gebruikte middelen of processen, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AKTINA ASBL. Elk ongeoorloofd gebruik van de website of een van de elementen die het bevat, wordt beschouwd als vervalsing of misbruik en wordt vervolgd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

5. Beperkingen van aansprakelijkheid

AKTINA ASBL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe en indirecte schade veroorzaakt aan apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van deze website, die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of het verschijnen van een bug of een incompatibiliteit. Ze kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld verlies van marktopportuniteit) als gevolg van het gebruik van deze website.

6. Cookies

Naast het verzamelen van persoonsgegevens via een contactformulier of het gebruik van een ander formulier, kunnen bepaalde gegevens worden verzameld via cookies die op de website worden geplaatst. Een cookie is een bestand dat door een website in de browser wordt geplaatst dat u gebruikt om op internet te surfen. Hiermee kunt u worden herkend bij elk bezoek aan de betreffende website. Cookies kunnen worden geplaatst door de eigenaar van de website of door externe providers, afhankelijk van het omschreven doel van de website.

7. Toepasselijk recht

Deze bepalingen worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wet, de enige toepasselijke wet, in geval van een geschil. Elk geschil dat niet in der minne kon worden beslecht binnen een periode van niet meer dan een maand na het ontstaan ​​ervan, deze periode kan in onderlinge overeenstemming worden verlengd, kan door de meest toepasselijke partij voor het gerecht worden gebracht aan de Franstalige rechtbank in het betrokken district.

 

 

BEEYO (Aktina ASBL)

Rue des cueilleurs, 7
6060 Gilly (België)

Huur en aankoop van herbruikbare plastic bekers in België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg